Všeobecné obchodné podmienky

Prihlásením sa v RedKiss, ponuke spoločnosti Monkeys IT Produktion Ltd.. (ďalej nazývanej "prevádzkovateľ"), vyhlasuješ, že súhlasíš s tu uvedenými Obchodnými podmienkami (ďalej zvanými "VOP"). Vyhlasuješ, že súhlasíš s tým, že v rámci prihlasovacieho procesu potvrdzuješ vziatie Všeobecných obchodných podmienok na vedomie a súhlas s nimi.

Dbaj, prosím, na toto: Pre prihlásenie sa na našu webovú stránku RedKiss a jej užívanie, musíš mať dosiahnutý vek minimálne 18 rokov. Ak s VOP nesúhlasíš, musíš od prihlásenia upustiť a nesmieš tak z tohto dôvodu našu webovú stránku ani používať alebo navštevovať.

Článok 1 Oblasť použitia VOP, paralelné vydanie, popr. paralelné domény, zmeny VOP

(1) Pre styk medzi prevádzkovateľom a osobou, ktorá hľadá kontakt (ďalej nazývanú "užívateľ"), platia nižšie uvedené VOP.
(2) Prihlásenie a VOP zahŕňajú tiež prevádzkovanie ponuky s ďalšími označeniami a / alebo ďalšími doménami a najmä zverejňovanie Tvojho kontaktného inzerátu aj tam.
(3) Tieto VOP platia tak pre bezplatnú časť ponuky, ako aj - ale vždy len vtedy, keď si užívateľ zvláštnou objednávkou, v ktorej bol na náklady výslovne upozornený, objednal spoplatnené služby - pre danú časť ponuky, ktorá je spoplatnená.
(4) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP pre bežných členov, a to nasledovne. V tomto prípade Ti budú zmenené, budúce VOP pred nadobudnutím ich účinnosti zaslané e-mailom. Ak do dvoch týždňov od doručenia tohto e-mailu proti nim učiníš námietku alebo ponuku budeš bez námietky používať ďalej, platia zmenené podmienky za prijaté. V e-maile, ktorý bude obsahovať zmenené podmienky, Ťa na právo vzniesť námietku a na význam dvojtýždňovej lehoty zvlášť upozorníme. V prípade vznesenia Vašej námietky proti zmene VOP nám prislúcha riadne právo na výpoveď podľa článku 6.
(5) Nárok na odvolanie zaniká, keď je služba (portál) užívateľom využívaná. K tomu sa počíta aj komunikácia medzi užívateľmi, či nákup mincí.

Článok 2 Predpoklady pre účasť, uzavretie zmluvy, platnosť a predĺženie

(1) Na účasť sú oprávnené iba plnoleté a na právne úkony úplne spôsobilé fyzické osoby. Užívateľ uisťuje prevádzkovateľa, že dosiahol 18 rokov svojho života.
(2) Prevádzkovateľ je oprávnený skontrolovať si osobné údaje používateľa, napr. vyžiadaním si vhodných úradných dokumentov od užívateľa, a užívateľov, ktorí nie sú na účasť oprávnení, prípadne vymazať.
(3) Služby na webovej stránke RedKiss sa ponúkajú v zásade na využitie len pre súkromné ​​účely. Profesionálne využívanie, bez povolenia prevádzkovateľa v písomnej forme, nie je dovolené a vedie k okamžitému vylúčeniu. Každý užívateľ sa prihlásením zaväzuje, že bude služby využívať len pre súkromné ​​účely, pokiaľ nie je s prevádzkovateľom dojednané niečo odlišné.
(4) Zmluva je uzavretá, hneď ako prevádzkovateľ potvrdil prihlášku užívateľa. Právny nárok na prihlásenie v RedKiss nie je daný.
(5) Zmluva je na dobu neurčitú a končí podľa článku 6.
(6) Spoplatnené členstvá sa predĺžujú na konci doby platnosti, vždy automaticky o časový úsek, dohodnutý v objednávke, popr. ak nie je dohodnuté žiadne iné predĺžovacie obdobie, o pôvodnú dobu platnosti, ak nebola pred uplynutím v požadovanej forme a lehote vypovedaná.
(7) Testovacie predplatené členstvo bude po uplynutí doby platnosti testovacieho predplateného členstva, automaticky predĺžené ako spoplatnené členstvo o dobu platnosti, ktorá bola dohodnutá v objednávke, popr. ak nebola tam dohodnutá žiadna iná lehota, o čas platnosti, v trvaní jedného mesiaca, vždy s automatickým predĺžením, pokiaľ nebolo pred uplynutím v požadovanej forme a lehote vypovedané.
(8) Na požiadanie môžete nechať Váš profil odstrániť, majte však na pamäti, že za danú službu môže byť účtovaný poplatok, ktorý musí byť vopred uhradený.

Článok 3 Popis objemu plnenia služieb; technická disponibilita

(1) Prevádzkovateľ prevádzkuje portál na internete, cez ktorý môžu užívatelia nadviazať vzájomný kontakt pre nadviazanie stykov. Používatelia majú možnosť sa prihlásiť a v rámci portálu hľadať ďalšie osoby (používateľov), ktorých profily sú založené v centrálnej databanke. Členovia si môžu prezrieť profily ďalších členov a nadviazať s nimi kontakt. Pre každého užívateľa je ďalej zriadená elektronická poštová schránka pre správy od ďalších užívateľov a pre servisné oznámenia prevádzkovateľa. Ďalej je možné sa zúčastniť aukcií. Člen je oprávnený v rámci svojho členstva iniciovať aukcie sám, ako aj vydražovat.
(2) Pri uzavretí štandardného členstva alebo členstva VIP, nepreberá prevádzkovateľ žiadnu záruku za to, že v dohodnutej dobe trvania zmluvy dôjde k úspešnému sprostredkovaniu kontaktu. Prevádzkovateľ v dôsledku toho neručí za to, že sa v dohodnutej dobe platnosti zmluvy žiadny kontakt neuskutoční. Pri uzavretí členstva VIP + Vám budú v prípade, že ste v lehote 6 mesiacov preukázateľne nemali kontakt so žiadnym ďalším členom, Vaše členské príspevky vrátené. Za týmto účelom sa člen zaväzuje, že sa na portál prihlási každý týždeň najmenej raz a bude sa zúčastňovať diania na portáli.
(3) Prevádzkovateľ zaručuje disponibilitu ponuky 97% vzťahujúcu sa na jeden rok. Pod disponibilitou znamená pomer času je (VJ) k času má byť (CMB): VF (%) = (ČJ / CMB) * 100. Čas Je (VJ) je časovým obdobím, kedy je systém na výstupe z routeru počítačového centra skutočne disponibilný. Do času má byť sa nezapočítavajú časové obdobia, nevyhnutné pre údržbu systému, a prerušenie pre zabezpečenie offline, vždy v primeranom rámci, ako aj prerušenie z dôvodu vyššej moci alebo z príčin, ktoré prevádzkovateľ nemohol odvrátiť, napr. núdzové opatrenia, aby sa zabránilo vniknutiu vírusu .

Článok 4 Neplatené a spoplatnené služby, ceny

(1) Využívanie určitých služieb na platforme je spoplatnené, toto bude pred poskytnutím týchto služieb oznámené.
(2) Sprístupnením spoplatnených služieb (napr. získanie tzv. predplatného) akceptuje používateľ s tým spojenú platobnú povinnosť.
(3) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo používať pre rôzne varianty ponuky alebo skupiny používateľov rôzne modely poplatkov. Presná výška poplatku a podmienky budú oznámené pri sprístupnení príslušnej služby.

Článok 5 Platobné podmienky

(1) Prípadne vzniknutý poplatok musí byť uhradený prevádzkovateľovi vopred bez akejkoľvek zrážky. Čiastka bude inkasovaná v plnej výške, platobným spôsobom, zvoleným v objednávke.
(2) Prihlásením sa, uvedením informácií, potrebných pre zvolený spôsob platby, ako aj využívaním spoplatnenej služby, udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi splnomocnenie pre inkasovanie príslušnej sumy.

Článok 6 Odhlásenie, výpoveď a zrušenie zmluvy

(1) Užívateľ je kedykoľvek oprávnený svoj bezplatný profil bez uvedenia dôvodov listom, e-mailom, faxom odhlásiť. Zmluvný vzťah predtým uzavretý je odhlásením ukončený. Toto neplatí pre prípadné uzavreté spoplatnené služby, ktoré sa musia vypovedať separátne.
(2) V prípade využívania spoplatnenej služby, môže užívateľ podať výpoveď kedykoľvek v dohodnutých výpovedných lehotách. Výpoveď možno urobiť písomne ​​(napr. listom alebo faxom) alebo prípadnými ďalšími cestami, určenými pre výpoveď, uvedenými na tento účel v časti webových stránok "Môj účet". K bezchybnej identifikácií musí výpoveď obsahovať tieto informácie: e-mailovú adresu (s ktorou sa užívateľ registroval) a užívateľské meno. Okrem toho by mala obsahovať nasledujúce informácie: Meno a priezvisko, adresu, dôvod výpovede. Výpoveď sa musí osobne podpísať. Ak nie je dohodnuté niečo iné, možno spoplatnené členstvo, ktoré má dobu platnosti v trvaní jedného mesiaca alebo dlhšie, vypovedať do 10 dní pred koncom obdobia platnosti zmluvy. Testovacie predplatné členstvo s dobou platnosti kratšou ako jeden mesiac je možné vypovedať do 24 hodín pred uplynutím testovacieho predplatného členstva. V prípade platby cez WAP Billing alebo PayPal možno spoplatnené členstvo ukončiť výlučne zo strany zákazníka samotného, cez príslušného platobného providera, ktorý bude zákazníkovi oznámený pri rezervácii členstva, alebo na ktorého sa možno spýtať v našom supporte.
(3) Prevádzkovateľ môže zmluvu vypovedať kedykoľvek iba pri bezplatných službách a pri spoplatnených službách kedykoľvek s dodržaním desaťdňovej výpovednej lehoty ku koncu zaplatenej doby platnosti zmluvy.
(4) Právo na okamžitú výpoveď zo závažného dôvodu zostáva nedotknuté. Prevádzkovateľ má právo na okamžitú výpoveď najmä vtedy, ak poruší užívateľ svoje povinnosti z tejto užívateľskej zmluvy, a napriek upomienke so stanovením primeranej lehoty, neurobí v stanovenej lehote žiadnu nápravu. Upomienka nie je potrebná, ak nesľubuje žiadny úspech alebo ak je porušenie do takej miery závažné, že od prevádzkovateľa nemožno očakávať trvanie na zmluve. Závažnosť porušenia môže vyplývať aj z toho, že bol užívateľ pre podobné porušenie upomínaný už niekoľkokrát.
(5) Ukončením zmluvy končia všetky povinnosti prevádzkovateľa ukladať dáta užívateľa, ak toto uloženie nevyžaduje zákonna lehota na úschovu.
(6) Poštová adresa: Creative Storm s.r.o., Bezrucova10, 30100 Plzen, Česká Republika

Všetky výpovede potvrdí služba písomne, ​​na e-mailovú adresu, uvedenú pri prihlásení. V prípade pochybností má abonent povinnosť preukázať, že výpoveď zaslal, popr. že dostal potvrdenie výpovede.

Článok 7 Právo na odvolanie

Máte právo odvolať túto zmluvu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodov. Lehota na odvolanie zmluvy činí štrnásť dní od uzavretia príslušnej zmluvy. Aby bolo možné Vaše právo na odvolanie vykonať, musíte nás (Creative Storm s.r.o., Bezrucova10, 30100 Plzen, Česká Republika), o svojom rozhodnutí odvolať túto zmluvu informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom ). K zachovaniu lehoty na odvolanie postačí, ak oznámenie o výkone práva na odvolanie odošlete pred uplynutím lehoty na odvolanie. Ak ste žiadali, že má poskytovanie služieb začať počas lehoty na odvolanie, musíte nám uhradiť primeranú sumu, ktorá zodpovedá podielu služieb, ktoré už boli poskytnuté do doby, kým nás informujete o výkone práva na odvolanie ohľadom tejto zmluvy, k celkovému rozsahu služieb, s ktorými sa v zmluve počíta. Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť poskytovaním častí alebo celého spektra výkonov tretiu osobu, avšak zostáva pritom zmluvným partnerom užívateľa.

Článok 8 Ručenie prevádzkovateľa

(1) Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a obsah údajov v prihlasovacích, popr. profilových dátach užívateľov alebo za iné užívateľom generované obsahy. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu záruku za prípadné zneužitie informácií. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo - avšak touto povinnosťou sa nezaoberá -, skontrolovať a príp. vymazať obsah každého textu, ako aj zasielaných fotografií, popr. grafických súborov, čo sa týka dodržiavania zákonných ustanovení a týchto VOP.
(2) Prevádzkovateľ ručí za škody užívateľa, ktoré spôsobili prevádzkovateľ, jeho zákonní zástupcovia, vedúci pracovníci alebo pomocníci úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti.
(3) Nezávisle na miere zavinenia ručí prevádzkovateľ za škody, ktoré vznikli tým, že osoby, uvedené v odseku 2, porušili svoju povinnosť, ktorej splnenie umožňuje riadne vykonávanie zmluvy a na dodržiavanie ktorej sa užívateľ pravidelne spolieha a smie sa spoliehať (kardinálna povinnosť), ako aj v prípade ľstivého oklamania. Tým istým spôsobom ručí prevádzkovateľ, ak škoda spočíva v porušení prevádzkovateľom prevzatej záruky alebo v organizačnom zavinení z nedbanlivosti.
(4) Nedotknuté zostávajú tiež nároky užívateľa na náhradu škody z poškodenia na živote, telesného alebo zdravotného poškodenia, ktoré spočívajú z porušenia povinností prevádzkovateľa alebo okruhu osôb, uvedenom v odseku 2.
(5) V iných prípadoch než v tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 až 4, je ručenie prevádzkovateľa - nezávisle od právneho dôvodu - vylúčené. Nároky na náhradu škody voči prevádzkovateľovi sa premlčujú po uplynutí 12 mesiacov od ich vzniku, pokiaľ sa zakládajú na nedovolenom alebo úmyselnom konaní.
(6) Nevylúčené nároky na náhradu škody sú, okrem prípadov, uvedených v odsekoch 2 a 4, ohľadne predvídateľných, obmedzené na škody typické pre zmluvu. V prípade omeškania činia maximálne 5% hodnoty objednávky.

Článok 9 Zodpovednosť používateľa; povinnosť zbavenia; všeobecnej povinnosti užívateľa

(1) Za obsah svojej prihlášky a tým aj za informácie, ktoré o sebe poskytne, je zodpovedný užívateľ sám. Užívateľ uisťuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé a opisujú užívateľa osobne. Okrem toho užívateľ uisťuje, že ponuku nevyužíva na obchodné účely a / alebo že profily tretích osôb, ktoré mu boli zverené, nevyužíva na komerčné účely, vrátane reklamných účelov, pokiaľ toto nebolo s prevádzkovateľom v písomnej forme dohodnuté.
(2) Používateľ sa zaväzuje, že prevádzkovateľa odškodní za akýkoľvek druh žalôb, škôd, strát alebo pohľadávok, ktoré môžu vzniknúť prihlásením užívateľa a / alebo jeho účasťou na tomto servise. Užívateľ sa najmä zaväzuje oslobodiť prevádzkovateľa akéhokoľvek ručenia a všetkých povinností, výdavkov a nárokov, ktoré vyplynú zo škôd pre urážku, ohováranie, porušenie práva na ochranu osobnosti, kvôli výpadku služieb pre ďalších užívateľov, pre porušenie nehmotného majetku alebo iných práv. Povinnosť zbavenia sa vzťahuje aj na náklady, ktoré sú potrebné na odvrátenie uplatnenia takýchto práv.
(3) Užívateľ je povinný zaobchádzať s e-mailami a inými správami dôverne a tie sprístupniť tretím osobám iba s predchádzajúcim výslovným súhlasom odosielateľa. Toto platí aj pre mená, telefónne čísla a čísla faxov, dát ohľadne adries, e-mailové adresy a / alebo URL.
(4) Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude službu zneužívať, najmä:
- Nebude rozširovať žiadny poškodzujúci, neslušný alebo inak nezákonný materiál alebo takého informácie. Toto sa týka najmä pornografických, rasistických, štvavých alebo porovnateľných obsahov, ako aj obsahov, nevhodných pre maloletých (ovplyvniteľné vo vývoji);
- Nebude ju využívať na to, aby obťažoval, ohrozoval ďalších používateľov alebo porušoval práva (vrátane osobných práv) tretích osôb;
- Nebude vkladať do systému žiadne dáta, ktoré obsahujú počítačový vírus (infikovaný software) alebo softvér alebo iný materiál, ktorý je chránený autorskými právami, ibaže používateľ má práva na toto alebo má k tomuto potrebné súhlasy;
- Nebude ju využívať spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje disponibilitu ponúk pre ďalších užívateľov;
- Nebude zadržiavať e-maily pre ďalších užívateľov a nebude sa o to ani pokúšať;
- Bude posielať e-maily užívateľom výlučne na účel komunikácie, nie k vychvaľovaniu alebo ponúkaniu služieb ďalším užívateľom (výnimkou sú prípady, keď je toto prevádzkovateľom výslovne povolené);
- Nebude zasielať žiadne reťazové listy;
- Nebude posielať správy alebo e-maily slúžiace na profesionálne účely;
- V profilových dátach nebude explicitne uvádzať mená, adresy, telefónne alebo faxové čísla, ako aj kuriérske informácie a e-mailové adresy.
(5) Ak využije užívateľ osobné údaje tretích osôb bez predchádzajúceho povolenia (v písomnej forme) prevádzkovateľa na komerčné účely, popr. ak ich využije k účelu prevádzkovateľom nepovolenému a / alebo ak sa spoja svojím prihlásením obchodné záujmy, zaväzuje sa uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške EUR 1000,00 za každé preukázané, zavinenie. Ďalšie nároky na náhradu škody zostávajú týmto nedotknuté.
(6) Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že svoje heslo nikdy neodovzdá tretím osobám. Ak by sa aj napriek tomu niekto ďalší k heslu dostal, existuje nebezpečenstvo zneužitia týchto dát. Pre tento prípad je používateľ zodpovedný za všetky operácie, urobené na jeho užívateľskom účte. Ak má užívateľ podozrenie, že sa prístupové dáta mohli dostať k tretím osobám, je povinný o tom prevádzkovateľa informovať a sám prijať primerané opatrenia na zabránenie ďalšiemu zneužívaniu.

Článok 10 Komunikácia medzi členmi

Zákazník má povedomie o tom, že spoločnosť Monkeys IT Produktion Ltd. využíva k animácii a komunikácii s ďalšími členmi profesionálnych animátorov a operátorov, ktorí nie sú v systéme osobitne vyznačení. Táto služba sa vykonáva v najvyššej kvalite a s týmito animátormi nie je možné žiadne reálne stretnutie. Toto platí aj pre aukcie, realizované za účelom pobavenia.

Článok 11 Salvátorská klauzula

Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo VOP neúčinným alebo ak by bola zmluva neúplná, zostávajú ostatné klauzuly zmluvy alebo VOP ohľadom ich platnosti nedotknuté. Neúčinné ustanovenie platí za nahradené takým ustanovením, ktoré sa právne účinným spôsobom ekonomicky čo najviac približuje zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. To isté platí aj pre prípadné medzery v zmluve.

Článok 12 Miesto príslušnosti súdu a aplikovateľné právo, doložka o písomnej forme

(1) Platí nemecké právo s vylúčením kúpneho práva OSN.
(2) Vedľajšie ústne dohody neboli prijaté.

Ďalšie informácie:

Chyby v zadávaní môžeš, ako je obvyklé, opraviť klávesnicou a myšou v zadávacích políčkach, keď si klikneš na registračné, popr. platobné tlačidlo. Text zmluvy Ti bude sprístupnený príslušne podľa zákonných ustanovení, uloženie do pamäte idúce nad tento rámec pre Teba po uzavretí zmluvy nevykonávame.
Prehlásenie o ochrane dát

Túto webovú stránku prevádzkuje Monkeys IT Produktion Ltd.

Ochrana Tvojich osobných dát je pre nás veľmi dôležitá. Ak nám poskytneš v rámci ponúkaných služieb osobné dáta, ak ich budeme spracovávať alebo využívať ( "používať"), bude to prebiehať v rámci príslušných ustanovení nemeckého a európskeho práva na ochranu dát.

Používame osobné údaje, ktoré nám aktívne oznámiš (napr. pri prihlásení Tvoje profilové dáta vrátane, ak si tieto údaje dobrovoľne zaznamenal, napr. aj údaje k Tvojmu sexuálnemu životu alebo Tvojmu zdraviu), ako aj v rámci Tvojich prístupov k našej službe, mená hostí prístupového počítača, IP adresu, užívateľské meno, dátum a čas daného prístupu k bezpečnej realizácii požadovanej ponuky (napr. znázornenie Tvojho profilu na RedKiss, zasielanie Tvojich správ ďalším členom, odovzdávanie Newsletteru RedKiss).

Ak využívame dáta k účelu, ktorý podľa zákonných ustanovení vyžaduje Tvoje povolenie, vždy Ťa požiadame o Tvojej výslovné povolenie. Už raz udelené povolenia môžeš kedykoľvek odvolať a / alebo sa môžeš proti budúcemu používaniu Tvojich dát odvolať. V rámci zákonných ustanovení môžeme vyhodnocovať používateľské profily pod pseudonymom na účely reklamy, prieskumu trhu a k zlepšeniu našich služieb, avšak iba vtedy, ak si nevyužil svoje zákonné právo na odvolanie využívania Tvojich dát.

Osobné údaje tretím osobám neposkytujeme, ibaže by to bolo nutné na vykonávanie ponúkaných služieb, ty si nám k tomu dal svoj súhlas alebo ak by bolo odovzdanie inak prípustné na základe príslušných zákonných ustanovení.

Časť našich služieb vyžaduje, aby sme použili tzv. Cookies. Cookies sú malé množstvo dát, ktoré Tvoj internetový Browser ukladá na Tvojom počítači. V Cookies možno ukladať informácie o Tvojich návštevách na našej webovej stránke. Väčšina Browser je štandardne nastavená tak, že Cookies akceptujú. Ty však môžeš svoj Browser prekonfigurovať tak, že Cookies odmietne, alebo že sa ťa predtým spýta na potvrdenie. Keď Cookies odmietneš, môže to mať však za následok to, že Ti nie všetky naše služby budú fungovať bezchybne. Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. ( "Google"). Google Analytics používa tzv. Cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Tvojom počítači a ktoré umožňujú analýzu Tvojho využívania webovej stránky. Informácie o Tvojom využívaní tejto webovej stránky (vrátane Tvojej IP adresy), získané cez Cookie, sa prenesú na server Googlu v USA a tam sa uložia. Google použije tieto informácie na to, aby vyhodnotil Tvoje využívanie webovej stránky, aby zostavil reporty o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webovej stránky a aby poskytol ďalšie služby, spojené s využívaním webovej stránky a používaním internetu. Google poskytne tieto informácie prípadne tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tieto dáta z poverenia Googlu, tieto tretie osoby spracúvajú. Google v žiadnom prípade nespojí Tvoju IP adresu s ďalšími dátami Googlu. Inštalácii Cookies môžeš zabrániť príslušným nastavením Tvojho Browser softvéru; upozorňujeme Ťa však na to, že v tomto prípade nebudeš môcť v celom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Využitím tejto webovej stránky vyhlasuješ, že súhlasíš so spracovaním o Tebe poskytnutých dát Googlom spôsobom a na účely, popísaným zhora. Okrem toho čas od času používame aj analytické programy iných poskytovateľov, aby sme z tohto získané poznatky anonymne alebo pod pseudonymom využili v rámci zákonných ustanovení na vytvorenie požadovanej ponuky a na reklamné a marketingové účely. Tieto informácie nepoužijeme v žiadnom prípade ako vztiahnuté na osobu, tzn. v priamej súvislosti s Tvojím menom.

Máš právo do osobných dát a nastavení Tvojho užívateľského účtu, uložených k Tvojej osobe, kedykoľvek nahliadnuť a tie skorigovať, doplniť alebo vymazať.

Pravidelne Ti budeme zasielať e-maily, aby sme Ťa informovali o novinkách na portáli. Tieto e-maily môžeš kedykoľvek vo svojich nastaveniach správ na portáli alebo e-mailom cez link, uvedený na konci každého e-mailu, odhlásiť.